Ochrana osobních údajů

Respektuji důležitost ochrany osobních údajů a zajišťuji ji v souladu s platnými normami. Osobní údaje, které získávám během tvé návštěvy mých webových stránek a během výkonu tvého pobytu ve tmě, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Právo na informace

Na požádání Ti osobně, podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o tobě zaznamenané a na požádání je opravím.

Kontaktní údaje

Pokud máš otázky týkající se zpracování Tvých osobních údajů, můžeš je směřovat na e-mail: info@tmaleci.cz, kde ti jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Prosím uveď do předmětu emailu „GDPR“

Správcem je společnost:

Tma léčí s.r.o.
IČ: 283 52 483
DIČ: CZ28352483

zastoupená mnou, Natálií Blanárovou

Provozuji webovou stránku tmaleci.cz (dále jen stránka nebo stránky). Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu; plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů; umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíš mé webové stránky, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíš, webové stránky, které u nás navštívíš, a také datum a délku návštěvy a pokud jsi přišel na základě online reklamní kampaně, tak z které. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytneš z vlastní vůle, například v rámci registrace, vypsání reverzu. Osobní údaje jsou (v případě klientů) též zaznamenávány z e-mailové či jiné komunikace v rámci profesionálního vztahu mezi tebou a mnou. Pro jejich oprávněné využívání jako zájemce o mé služby stvrzuješ písemně souhlas se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je ti poskytnut před zahájením spolupráce.

Bezpečnost

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na mé stránce či písemným stvrzením souhlasu se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ souhlasíš s poskytnutím osobních údajů. Tvé osobní údaje využíváme na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Osobní údaje získané ústními výpověďmi během individuálních konzultací a z e-mailové či jiné komunikace v rámci profesionálního vztahu mezi klientem a mou osobou slouží výhradně výkonu a zlepšování mých služeb. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Všichni mí spolupracovníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, které mi daly souhlas. Pokud bys s nimi nesouhlasil, můžeš mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. .

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti mohu nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžeš deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/a, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefon, příp. další plynoucí ze smluvního vztahu mezi klientem a mou osobou (telefon, adresa atd.), nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. výkon služby průvodce terapií ) případě nutnosti zpracování citlivých údajů (osobní údaje zvláštní kategorie dle GDPR) stvrzuješ souhlas se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ před zahájením spolupráce

● vedení účetnictví
Jsi-li zákazník/zákaznice, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Předání osobních údajů třetím osobám
K tvým osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mne prostřednictvím e-mailu:
info@tmaleci.cz. Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mne můžeš kdykoli vyzvat a doložím ti ve lhůtě 30 dní, jaké tvé osobní údaje
zpracovávám a proč. Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů. Při jakékoliv výzvě týkající se osobních informací prosím uveď do předmětu emailu zkratku „GDPR „. Pokud tuto zkratku uvedeš, můžu ti zaručit, že tvá zpráva neuvízne ve spamovém filtru. Jinak za to nejsem odpovědný.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám naše nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní a opět v
předmětu emailu uvést „GDPR“.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymaži veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů
a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve o tomto podezření informuješ mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Ujišťuji tě, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích o a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Kdo vás bude provázet?

Při vaší cestě Vás budu provázet já, Natálie, spolu s týmem zkušených terapeutů a průvodců, kteří se specializují na různé formy terapeutické práce a osobního rozvoje. Naším cílem je vytvořit pro vás bezpečný a podpůrný prostor, kde můžete prozkoumávat své vnitřní světy, léčit staré rány a nacházet nové směry.

Každý z nás má bohaté zkušenosti a individuální přístup, aby vám poskytl maximální podporu na vaší cestě k sebepoznání a naplnění. Během pobytu budeme společně pracovat na tom, abyste se cítili více propojeni se svým srdcem, duší a celým bytím.

S láskou a péčí,

Natálie a tým průvodců.